Dostawa gratis od 200 zł

Regulamin

 

 1. Definicje użyte w niniejszym regulaminie

Kupujący – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje Zamówienia w Gusti

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy (Gusti lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gustiditalia.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia, prowadzony przez Prowadzącego Sklep

Prowadzący Sklep - Sina Group Agnieszka Bączyk z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Borówkowa 53, NIP: 7811370361, REGON: 301582354

Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym, w szczególności rzeczy i usługi

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa) – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towarów

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną
w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w Gusti, w tym:
 • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Gusti,
 • zakaz dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym,
 • zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Gusti,
  • tryb postępowania reklamacyjnego.

2.4. Korzystanie z Gusti jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa:
 • Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10,
 • Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 55
 • inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach (korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Gusti).
  • Przeglądarka internetowa, o której mowa powyżej, musi akceptować pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to pliki tekstowe zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu Kupującego, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Gusti przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Kupującego. Kupujący może dokonywać usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia.
  • Prowadzący Sklep nie gwarantuje prawidłowości działania Gusti na urządzeniu Kupującego, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub oprogramowania, z którego korzysta Kupujący.

2.5. Warunkiem korzystania przez Kupującego z Gusti jest uzyskanie przez Kupującego we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Gusti zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/B/27/2018 z dnia 27.12.2018 r. wydane przez Wójta Gminy Suchy Las na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 t.j./ i. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. / Dz. U. z 2018r. poz. 2096 t.j.

 

 1. Zasady korzystania z Gusti

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Gusti oraz dokonania zamówienia jest:

  • akceptacja Regulaminu,
  • podanie adresu poczty elektronicznej Kupującego,
  • podanie danych Kupującego niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i dostawy,
  • wybór formy dostawy,
  • wybór formy płatności,
  • kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”

 

 1. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

4.1. Do uzyskania dostępu do Towarów nie jest konieczne założenie przez Kupującego konta jednak jest konieczne podanie danych adresowych i kontaktowych.

4.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Prowadzącym Sklep następuje po uprzednim wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego w Gusti. W formularzu należy podać:

 • wskazane dane niezbędne do zawarcia umowy, w tym dane do wystawienia faktury jeśli Kupujący wyrazi takie żądanie,
 • adres poczty elektronicznej Kupującego,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • adres Kupującego,
 • wybrać formę płatności,
 • wybrać formę dostawy,
 • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przez Kupującego przycisku „Zamawiam i płacę” stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy Sprzedaży Towarów zgodnie z treścią Regulaminu.

4.3. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego podany w formularzu, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia.

4.4. Zamówienie zawierające Towary zostaje przyjęte do realizacji z chwilą otrzymania przez Prowadzącego Sklep informacji o Zamówieniu. Sklep może się kontaktować z Kupującym na podany w Zamówieniu kontaktowy numer telefonu celem weryfikacji Zamówienia lub uzgodnienia zmian w Zamówieniu wynikających przykładowo z chwilowego braku zamówionych Towarów.

4.5. Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego zawierające:

 • listę zamówionych Towarów,
 • kwotę do zapłaty wynikającą z zamówionych Towarów
 • szacowany termin gotowości Zamówienia do odbioru osobistego

4.6. Zamówienia złożone do godziny 14:00 od wtorku do piątku są gotowe do odbioru w sklepie stacjonarnym w tym samym dniu od godziny 16:00 do 18:00 lub od otrzymania przez Klienta maila potwierdzającego gotowość Zamówienia do odbioru.

4.7. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 będą realizowane w następnym dniu roboczym w godzinach pracy sklepu stacjonarnego.

4.8. Wybór zamawianych przez Kupującego Towarów jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.

4.9. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonanie zmiany w zakresie wyboru Towarów. W tym celu Kupujący powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

 1. Ceny, metody płatności i dostawy

5.1. Ceny oferowanych Towarów i usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

5.2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny przy odbiorze osobistym za pomocą gotówki, kart płatniczych lub Blik.

5.3. Aktualnie w Sklepie dostępny jest wyłącznie odbiór osobisty w siedzibie sklepu stacjonarnego, ul. Borówkowa 53, Suchy Las, w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego.

5.4. Sklep stacjonarny otwarty jest w następujących godzinach:

Od wtorku do piątku od 11:00 do 18:00

W soboty od 10:00 do 14:00

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Kupujący, będący konsumentem, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Prowadzącego Sklep, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@gustiditalia.pl lub na adres siedziby Prowadzącego Sklep.

7.3. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego na adres poczty elektronicznej lub adres Prowadzącego Sklep, a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.4. Nie rozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminach wskazanych w 7.2.2. nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

8.2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kontakt@gustiditalia.pl lub pisemnie na adres Prowadzącego sklep.

8.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać swoje dane, w tym imię i nazwisko, adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (słownie czternastu), a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.6. Nie rozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminie wskazanym w ust. 8.5. nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep.

 

 1. Administrator Danych

9.1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Prowadzący Sklep tj. Sina Group Agnieszka Bączyk z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Borówkowa 53, NIP: 7811370361, REGON: 301582354.

9.2. Cele i czas przetwarzania

9.2.1. Dane Kupującego będą przetwarzane w celu:

 1. a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 2. b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 3. c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 4. d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

9.3. Odbiorcy danych

9.3.1. Dane Kupującego mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
 3. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.

9.4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

9.4.1. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

9.5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać Kupującego.

 1. Opinie w Sklepie Internetowym

10.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

10.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

10.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

10.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

10.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

10.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

10.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

 1. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym będącym konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, nie będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego Sklep.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

...................., .............

Miejscowość        data   

Dane Użytkownika:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

 

Adresat:

Sina Group Agnieszka Bączyk

 1. Borówkowa 53

62-002 Suchy Las

NIP 7811370361

 

 

 

Ja ................................................ niniejszym odstępuję od Zamówienia nr ………….. z dnia………………… , którego przedmiotem umowy były następujące Towary:

 

Nazwa towaru

Ilość

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………

Podpis Użytkownika

 


 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl